Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, zasady zawierania i wykonywania Umów oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Korepetytora.
 2. Serwis dostarcza narzędzia pozwalające na: komunikację między Użytkownikiem a Korepetytorem oraz zawieranie Umów o świadczenie Korepetycji.

§ 3. Korepetycje stacjonarne

 1. Zajęcia odbywają się w ramach dostępności korepetytora w miejscu jego zamieszkania lub w innej umówionej lokalizacji.
 2. Awaryjnie w ramach dostępności korepetytora zajęcia mogą odbywać się w weekendy i dni świąteczne wyłącznie w miejscu zamieszkanie korepetytora. Cena zajęć weekendowych i świątecznych jest o 50% wyższa od ceny standardowej.
 3. W przypadku konieczności odwołania przez kursanta umówionych zajęć należy poinformować korepetytora co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia korepetycji. W przypadku nie powiadomienia firmy o odwołaniu zajęć zamówiona tego dnia liczba godzin przepada a opłata nie podlega zwrotowi. Powyższe zasady obowiązują również korepetytora.
 4. Rezerwując termin zajęć kursant akceptuje powyższy regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

§ 4.1 Korepetycje stacjonarne - płatności

 1. Opłata za zamówiony czas zajęć jest wnoszona przez kursanta w całości przed zajęciami.
 2. Forma płatności: przelew na konto bankowe lub gotówka.
 3. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zaksięgowanie przelewu na koncie korepetytora, dokonanie płatności gotówką lub przekazanie pocztą elektroniczną potwierdzenia przelewu bankowego.
 4. Warunkiem rezerwacji wybranego terminu zajęć jest jest zaksięgowanie przelewu na koncie firmy Rafał Mstowski AR EduProjekt, dokonanie płatności gotówką lub przekazanie pocztą elektroniczną potwierdzenia przelewu.minimum 24 h przed terminem zamówionych zajęć.
 5. Kursant na życzenie może otrzymać rachunek za zakupione zajęcia.
 6. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się z winy kursanta oraz nie zostały odwołane minimum 3 h przed ich planowanym rozpoczęciem nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez korepetytora.

§ 5. Pakiety lekcji

 1. Pakiet godzin lekcyjnych kursant może wykorzystać od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 2. Awaryjnie w ramach dostępności korepetytora zajęcia mogą odbywać się w weekendy i dni świąteczne. Cena zajęć weekendowych i świątecznych jest o 50% wyższa od ceny standardowej.
 3. Pakiety zajęć są ważne bezterminowo jednak opłata za niewykorzystane godziny lekcji nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku konieczności odwołania przez kursanta umówionych zajęć w ramach pakietu należy poinformować korepetytora co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia korepetycji. W przypadku nie powiadomienia korepetytora o odwołaniu zajęć zamówiona tego dnia liczba godzin przepada. Powyższe zasady obowiązują również korepetytora.
 5. Kupując pakiet lekcji kursant akceptuje powyższy regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

§ 5.1 Pakiety lekcji - płatności

 1. Opłata jest wnoszona przez kursanta w całości przed pierwszymi zajęciami w ramach pakietu lekcji.
 2. Forma płatności: przelew na konto bankowe lub gotówka.
 3. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w ramach pakietu jest zaksięgowanie przelewu na koncie korepetytora lub dokonanie płatności gotówką.
 4. Kursant na życzenie może otrzymać rachunek potwierdzający zakup pakietu.
 5. Opłata za niewykorzystane godziny w ramach pakietu nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez korepetytora.

§ 6. Promocje

 1. Z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów i ograniczone możliwości czasowe “Darmowa godzina zajęć” udzielana jest po uzgodnieniu z korepetytorem w miarę jego możliwości czasowych.
 2. Darmowa godzina zajęć nie obejmuje zajęć grupowych.
 3. Darmowa godzina zajęć nie dotyczy zajęć odbywających się w weekendy i święta.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Umowy o Korepetycje:
  1) Użytkownik może składać do Korepetytora reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Korepetytora Umowy o Korepetycje.
  2) Użytkownik mogą składać reklamacje:
  a) z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie.
  b) w formie elektronicznej na adres e-mail Korepetytora: kontakt@mechanikaonline.pl
  c) w formie pisemnej na adres Korepetytora
 2. Reklamacja powinna w szczególności określać:
  a) Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację.
  b) Umowę o Korepetycje, której reklamacja dotyczy.
  c) określenie przedmiotu reklamacji
  d) okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o Korepetycje
  e) dane kontaktowe
 3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, Korepetytor wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w podanym terminie.
 4. Korepetytor rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia lub ewentualnego jej uzupełnienia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz w razie potrzeby uzasadnienie.
 5. W szczególnie trudnych przypadkach Korepetytor może wydłużyć  termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej doręczenia po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu prosimy o kontakt mailowy na adres dostępny pod przyciskiem "Kontakt".

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Do Umowy o Korepetycje zawartej między Korepetytorem a Użytkownikiem mają zastosowanie
  postanowienia niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu dokonania Rezerwacji.
 2. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 10.03.2017 r.